Regulamin Pixel Hostel

 

 

§ Przedmiot regulaminu

 1. Regulamin Hostelu obowiązuje na terenie Hostelu i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających.
 2. Wynajmujący pokoje zwany jest w dalszej części „Hostelem”, natomiast osoba najmująca pokój „Gościem”. Pomieszczenie mieszkalne w Hostelu, zwane w dalszej części „pokojem” wynajmowane jest na doby.
 3. Hostel działa na terenie należącym do Politechniki Wrocławskiej. Gość zobowiązany jest do stosowania zasad kultury osobistej wobec pracowników Hostelu oraz pracowników Politechniki Wrocławskiej.
 4. Regulamin Hostelu określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hostelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłaty zadatku bądź całej należności za pobyt lub poprzez wypełnienie karty meldunkowej w recepcji Hostelu. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Regulamin Hostelu jest dostępny w recepcji hostelu, na drzwiach w każdym pokoju oraz na stronie internetowej Hostelu pixelhostel.pl.

 

 

§ Doba hotelowa

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 a kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.
 2. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić obsłudze hostelu, najpóźniej do godziny 10:00 rano w dniu kończącego się pobytu w formie telefonicznej i mailowej. Hostel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gościa nieprzestrzegającego obowiązującego regulaminu.
 3. Hostel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
 4. Przedłużenie doby hotelowej wiąże się z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty. Opłata za przedłużenie doby hotelowej odpowiada wysokości ceny noclegu obowiązującej w dzień przedłużenia doby hotelowej. Szczegółowe informacje dotyczące opłat związanych z przedłużeniem pobytu można uzyskać od obsługi hostelu.

 

 

§ Dokonywanie rezerwacji

 1. Rezerwacji można dokonać poprzez Internet lub telefonicznie dzwoniąc do obsługi Hostelu.
 2. Po dokonaniu rezerwacji przez obsługę Hostelu Gość otrzymuje drogą mailową rezerwację wstępną, która zawiera warunki rezerwacji oraz informacje niezbędne do dokonania wpłaty. Kwota zawarta w wiadomości uwzględnia zadatek w wysokości 40% wartości pobytu.
 3. Jeśli zadatek nie wpłynie na konto bankowe Hostelu w terminie wyznaczonym w wiadomości zawierającej wstępna rezerwacje lub Gość nie prześle na adres e-mail Hostelu potwierdzenia wykonania przelewu, Hostel zastrzega sobie prawo do sprzedaży pokoju innej osobie i anulowania rezerwacji.
 4. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Hostelu lub otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesłanego przez Gościa na adres e-mail Hostelu, Gość otrzymuje drogą mailową potwierdzenie rezerwacji.
 5. W przypadku anulowania przez Gościa rezerwacji
  • Na ponad 17 dni przed rozpoczęciem pobytu – Hostel zwraca 100% kwoty wpłaconej
  • Na 16-12 dni przed rozpoczęciem pobytu – Hostel zwraca kwotę pomniejszoną o wysokość zadatku.
  • Na 11-7 dni przed rozpoczęciem pobytu – Hostel zwraca połowę kwoty pomniejszonej o wysokość zadatku.
  • W przypadku anulowania rezerwacja na mniej niż 7 dni przed przyjazdem Hostel zastrzega sobie prawo do niewypłacenia zapłaconej kwoty.
 6. W przypadku dokonania rezerwacji w terminie zbyt krótkim na zaksięgowanie wpłaty na koncie bankowym Hostelu, gość zobowiązany jest przesłać potwierdzenie wykonania przelewu na adres e-mail pixel@manus.pl przed zameldowaniem.

 

 

§ Meldunek

 1. Podstawą do przyjęcia Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
 2. Gość nie może udostępniać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 3. Osoby niezarejestrowane w Hostelu mogą gościnnie, na zaproszenie Gościa hostelowego, przebywać w pokoju hostelowym od 7:00 do 22:00. Gość zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu recepcji przed wpuszczeniem osoby niezarejestrowanej do obiektu.
 4. Hostel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hostelowy wyrządzając szkodę w mieniu hostelowym lub Gości, albo szkodę na osobie Gościa, obsługi hostelu lub innych osób przebywających w Hostelu, albo tez w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania Hostelu.
 5. Dodatkowe należności wynikające z pobytu, Gość reguluje najpóźniej w dniu wyjazdu, wpłacając pieniądze odpowiednim kanałem sprzedaży wskazanym przez obsługę hostelu.
 6. W przypadku opuszczenia przez Gościa Hostelu, w czasie trwania opłaconego pobytu, różnica w kosztach pobytu nie zostanie zwrócona.
 7. W przypadku nieprzybycia Gościa do Hostelu w terminie zawartym w rezerwacji, Hostel nie zwraca kosztów rezerwacji. 
 8. Hostel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia rezerwacji bez podania przyczyny.

 

 

§ Usługi

 1. Hostel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości prosimy Gości o jak najszybsze zgłoszenie ich obsłudze Hostelu, co umożliwi niezwłoczną reakcję adekwatną do zaistniałej sytuacji.
 3. Goście mogą korzystać z parkingu znajdującego się wokół budynku Hostelu na zasadach określonych przez jego zarządcę.
 4. Na życzenie Gościa przyjeżdżającego do Hostelu z małymi dziećmi może dla nich zostać ustalona specjalna cena na nocleg. W celu ustalenia wysokości ceny dla dzieci prosimy o kontakt z obsługą Hostelu.

 

 

§ Odpowiedzialność Hostelu

 1. Gość powinien zawiadomić obsługę Hostelu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu, nie później niż w terminie 1 doby, a każdorazowo nie później niż przed opuszczeniem Hostelu, pod rygorem utraty prawa powoływania się na wystąpienie szkody.
 2. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Gościa pozostawione w pokoju.
 3. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 4. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pojeździe oraz zwierzęta.

 

 

§ Odpowiedzialność Gościa

 1. Dzieci i młodzież poniżej 16 roku życia powinny znajdować się na terenie Hostelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.
 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub dewastacje wyposażenia i urządzeń technicznych Hostelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go Gości.
 3. Hostel zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe. Hostel ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie.
 4. Gość zobowiązany jest do zgłoszenia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń z chwilą ich wystąpienia.
 5. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Hostel może odmówić świadczenia dalszych usług Gościowi, który je narusza. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań obsługi Hostelu, uregulowania należności za pobyt i ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hostelu.
 6. Gość opuszczający pokój powinien każdorazowo zamknąć okna, zakręcić krany oraz zamknąć na zamek drzwi.
 7. Hostelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hostelu, w przypadku opóźnienia lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.
 8. Gość zobowiązany jest do pozostawienia po sobie porządku i stanu niepogorszonego w częściach wspólnych, dzielonych z innymi gośćmi.

 

 

§ Rzeczy pozostawione przez Gościa

 1. Przedmioty osobiste, pozostawione przez nieuwagę w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, zostaną odesłane na koszt gościa na wskazany adres.
 2. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji dotyczących odesłania pozostawionych rzeczy, Hostel postąpi zgodnie z treścią Ustawy o rzeczach znalezionych z dnia 20 lutego 2015r.
 3. Pozostawione artykuły spożywcze nie będą przechowywane.

 

 

§ Cisza nocna

 1. W Hostelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 07:00 dnia następnego.
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Hostelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hostel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.

 

 

§ Postanowienia dodatkowe

 1. W Hostelu obowiązuje zakaz przebywania zwierząt. Z uwagi na wymagania stawiane przez właściciela budynku ten punkt nie podlega odstępstwom.
 2. W Hostelu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony kosztami odświeżenia pokoju. W razie problemów z odświeżeniem pokoju gość zostanie obciążony kwotą koniecznego przestoju pomieszczenia na czas przywrócenia pokoju do stanu gotowości do najmu. Koszt przestoju pomieszczenia to 150zł za każdą rozpoczętą dobę hotelową, kiedy nie jest on w użytku.
 3. W Hostelu obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić Hostel bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w Hostelu.
 4. W pokojach hostelowych nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, niezabezpieczonych środków chemicznych itp.
 5. Dane osobowe Gości są przetwarzane w celu świadczenia usług hotelarskich. Administratorem danych jest Fundacja MANUS z siedzibą we Wrocławiu (50-366) przy ul. Grunwaldzkiej 61 Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: fundacja@manus.pl lub zadzwoń pod numer tel. 71 340 75 59
 6. Zakazuje się prowadzenia na terenie Hostelu sprzedaży obnośnej.
 7. Zakazuje się prowadzenia na terenie Hostelu działalności hazardowej.
 8. Zabrania się gościom prowadzenia działań mających negatywny wpływ na pobyt innych gości.
 9. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hostelowych ich wyposażeniu poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszając przy tym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa Gości.
 10. Hostel nie bierze odpowiedzialności za obrażenia lub szkody poniesione przez Gości na terenie Hostelu, które wystąpiły nie z winy Hostelu.
 11. Aktualny cennik usług i opłat w hostelu dostępny jest u obsługi Hostelu.
 12. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być składane pisemnie na adres e-mail: pixel@manus.pl
 13. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem a Hostelem jest sąd właściwy dla siedziby Fundacji Manus.