REGULAMIN Pixel Hostel

1. Klucz do pokoju wydawany jest tylko osobom zameldowanym w Pixel Hostel.
2. Przy każdym opuszczeniu budynku klucz do pokoju należy pozostawić na recepcji. W przypadku niezastosowania
się do wskazanego obowiązku na Gościa Pixel Hostel może zostać nałożona kara pieniężna w wysokości 50 zł.
3. Doba hotelowa Hostelu Pixel trwa od godz. 14:00 do godz. 10:00 dnia następnego. (Po godzinie 10:00 rozpoczyna
się kolejna doba, co wiąże się z opłatą w wysokości 65 zł.)
4. Chęć przedłużenia pobytu prosimy zgłaszać na recepcji do godz. 9:00.
5. Obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt do Hostelu Pixel.
6. W cenie usługi hostelowej każdy gość uzyskuje prawo do skorzystania z niestrzeżonego parkingu hostelowego.
7. Gość Pixel Hostel ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia elementów
wyposażenia hostelu, zgubienie klucza oraz wszelkie inne straty, które poniósł lub na których poniesienie
został narażony właściciel Pixel Hostel powstałe z powodu działania lub zaniechania Gościa Pixel Hostel, jak również
z winy osób go odwiedzających.
8. Cisza nocna w Pixel Hostel obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 6:00.
9. Goście Pixel Hostel są zobowiązani w celu skorzystania z usługi hostelowej do podania uprawnionemu pracownikowi
(i/lub portierowi akademika) Pixel Hostel swoich danych osobowych. W zakres wskazanych danych osobowych
wchodzą: imię i nazwisko, numer dowodu osobistego lub numeru PESEL, aktualny numer telefonu, adres poczty
elektronicznej, adres do korespondencji. Właściciel Pixel Hostel oświadcza, że dane osobowe Gości Pixel Hostel są
przetwarzane wyłącznie w celu właściwego zrealizowania umowy i zostaną usunięte z bazy Pixel Hostel po osiągnieciu
celu, dla którego były przetwarzane, z zastrzeżeniem że niektóre dane osobowe mogą zostać archiwizowane
przez okres czasu oznaczony w ustawie o rachunkowości lub innych aktach prawnych związanych z rachunkowością.
Informacje na temat danych osobowych przetwarzanych przez Pixel Hostel można uzyskać pod adresem e-mail:
fundacja@manus.pl. lub telefonicznie pod numerem +48 71 320 43 21.
10. Osoby odwiedzające gości Pixel Hostel zobowiązane są do złożenia oświadczeń dotyczących przestrzegania
niniejszego regulaminu oraz prawdziwości danych, którymi się legitymują. Informacje dotyczące ochrony danych
osobowych zawarte w pkt 9 mają zastosowanie również do osób odwiedzających Gości Pixel Hostel.
11. Po godz. 23:00 w pokojach Pixel Hostel mogą przebywać tylko zameldowane osoby.
12. W przypadku pozostania na noc osoby odwiedzającej Gości Pixel Hostel, rano przy opuszczaniu budynku zostanie
od tej osoby pobrana opłata za nocleg w wysokości 95 zł.
13. Rezygnację z usług hostelowych należy zgłosić z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem drogą mailową na adres
kotakt@pixelhostel.pl.
14. Zwrot opłaty za usługi hostelowe, z których klient zrezygnował zostanie dokonany przez Pixel Hostel tylko
w przypadku zachowania 14-dniowego terminu rezygnacji.
15. Zwrot opłaty za usługi hostelowe, z których klient zrezygnował jest możliwy tylko na podstawie paragonu, faktury
bądź potwierdzenia płatności.
16. Reklamacje związane z usługami hostelowymi świadczonymi przez Pixel Hostel przyjmowane są w formie pisemne
przez portiera akademika luz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Z zastrzeżeniem, że drogą elektroniczną
przyjmujemy skany pism odręcznie podpisanych, jak również reklamacje podmiotów dysponujących elektronicznym
podpisem kwalifikującym z certyfikatem bezpieczeństwa. Pisma będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia
reklamacji.
17. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zwrot opłaty za usługo hostelowe jest możliwy tylko na
podstawie potwierdzenia płatności dysponowanym przez Klienta (paragon, potwierdzenie płatności, potwierdzenie
przelewu).
18. Wymeldowanie w trakcie zarezerwowanego pobytu jest możliwe, jednakże Gościowi Hostelu nie przysługuje zwrot
opłaty ze strony Hostelu.
19. Do kwestii nieregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Zarząd Fundacji MANUS